گروه های آموزشی

دانشکده علوم ریاضی شامل چهار گروه آموزشی به ترتیب زیر می باشد:

۱- ریاضیات کاربردی

۲- ریاضیات محض

۳- آمار

۴- علوم کامپیوتر