کارکنان دانشکده

 

مسئول دفتر ریاست :                         آقای علی رضا صیادپور   – داخلی ۲۴۰

مدیر آموزش:                                    خانم فاطمه اسدی –  داخلی ۲۱۱

کارشناس آموزش( کارشناسی   ):          آقای محمدعلی محمدنزاد –  داخلی ۳۴۴

کارشناس آموزش( کارشناسی آمار):          خانم سارا بابایی –  داخلی ۳۴۵

کارشناس گروههای آموزشی:               خانم سارا بابایی –  داخلی ۳۴۵

کارشناس آموزش( تحصیلات تکمیلی):   آقای محمدعلی محمدنزاد –  داخلی ۳۴۴

کارشناس آموزش :                             آقای علی نوربخش –   داخلی ۳۴۲

کارشناس پژوهشی:                          آقای علی نوربخش –  داخلی ۳۴۲