مدیریت دانشکده

       

 

 

 

رئیس دانشکده: دکتر اسماعیل عزیزپور

مرتبه علمی : دانشیار

رشته تخصصی : هندسه

تلفن : 33362201-013

پست الکترونیک : eazizpour@guilan.ac.ir

 

   

 

معاون آموزشی دانشکده:

دکتر محمد کیانپور

مرتبه علمی : استاد

رشته تخصصی : ریاضی کاربردی

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۴-۰۱۳

پست الکترونیک : Kianpour@guilan.ac.ir

   

 

معاون پژوهش و فناوری دانشکده:

دکتر رضا زارعی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تخصصی : آمار

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۴-۰۱۳

پست الکترونیک :  rezazarei.r@gmail.com

 

     

 

مدیر گروه آمار:

دکتر رضا زارعی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تخصصی : آمار

تلفن : ۳۳۳۶۷۴۸۶-۰۱۳

پست الکترونیک : rezazarei.r@gmail.com

   

 

مدیر گروه ریاضی کاربردی:

دکتر حسین امینی خواه

مرتبه علمی : استاد

رشته تخصصی : ریاضی کاربردی

تلفن : 33367295-013

پست الکترونیک : aminikhah@guilan.ac.ir

 

   

 

مدیر گروه ریاضی محض:

دکتر عباس سهله

مرتبه علمی : استادیار

رشته تخصصی : ریاضی محض

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۲-۰۱۳

پست الکترونیک : sahlehj@guilan.ac.ir

   

 

مدیر گروه علوم کامپیوتر:

دکتر علی جمالیان

مرتبه علمی : استادیار

رشته تخصصی : ریاضی کاربردی

تلفن : 33367190-013

پست الکترونیک : a.jamalian.math@gmail.com

  مدیر آموزش دانشکده:

 

خانم فاطمه اسدی دلیوندان

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۶-۰۱۳

پست الکترونیک :