درباره دانشکده

تماس با دانشکده علوم ریاضی

31 08 2018
کد خبر : 4042688
تعداد بازدید : 93

آدرس :رشت- خیابان نامجو- دانشکده علوم ریاضی

 مجتمع دانشگاه گیلان -دانشکده علوم ریاضی

صندوق پستی : ۱۹۱۴۱-۴۱۳۳۵

کد پستی : ۳۳۶۹۷-۴۱۹۳۸

دور نگار : ۳۳۳۳۳۵۰۹-۰۱۳

تلفنخانه : ۵–۳۳۳۴۳۶۳۰-۰۱۳

 

تماس با ما

شماره تلفنهای دانشکده علوم ریاضی

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره مستقیم

شماره داخلی

آقای دکتراسماعیل عزیزپور

رئیس دانشکده

33367310

240

آقای دکتر محمد کیانپور

معاون آموزشی

33367305

316

آقای دکتر رضا زارعی

معاون پژوهشی

33367305

334

آقای دکتر محمد کیانپور

مدیر تحصیلات تکمیلی

33367305

334

 

مدیران گروههای آموزشی

آقای دکتر رضا زارعی

مدیر گروه آمار

33367486

345

آقای دکتر حسین امینی خواه

مدیر گروه ریاضی کاربردی

33367295

339

آقای دکتر علی جمالیان

مدیر گروه علوم کامپیوتر

33367190

346

خانم دکتر مژگان اکبری

مدیر گروه ریاضی محض

33367308

317

 

 

اعضای هیات علمی دانشکده

آقای دکتر حسین صمیمی حق گزار

گروه آمار

تلفن خانه 35-33343630

243

آقای دکتر بهروز فتحی واجارگاه

گروه آمار

تلفن خانه 35-33343630

245

آقای دکتر امیر زینل

گروه آمار

تلفن خانه 35-33343630

333

آقای دکتر رضا زارعی

گروه آمار

تلفن خانه 35-33343630

394

آقای دکتر محمد صیدپیشه

گروه آمار

تلفن خانه 35-33343630

393

خانم دکتر مریم سیف الدینی

گروه علوم کامپیوتر

تلفن خانه 35-33343630

392

آقای دکتر امیرحسین طباطبایی

گروه علوم کامپیوتر

تلفن خانه 35-33343630

 391

آقای دکتر علی جمالیان

گروه علوم کامپیوتر

تلفن خانه 35-33343630

390

آقای دکتر صادق اسکندری

گروه علوم کامپیوتر

تلفن خانه 35-33343630

388

آقای دکتر داود خجسته سالکویه

گروه علوم کامپیوتر

تلفن خانه 35-33343630

401

آقای دکتر حسین امینی خواه گروه علوم کامپیوتر

تلفن خانه 35-33343630

--

آقای دکتر جعفر بی آزار

گروه ریاضی کاربردی

تلفن خانه 35-33343630

335

آقای دکتر سعید کتابچی

گروه ریاضی کاربردی

تلفن خانه 35-33343630

337

آقای دکتر مازیار صلاحی

گروه ریاضی کاربردی

تلفن خانه 35-33343630

244

آقای دکتر فرشید مهردوست

گروه ریاضی کاربردی

تلفن خانه 35-33343630

--

آقای دکتر محمد رضا یاقوتی

گروه ریاضی کاربردی

تلفن خانه 35-33343630

--

آقای دکتر محمد کیانپور

گروه ریاضی کاربردی

تلفن خانه 35-33343630

239

خانم دکتر مهری باقریان

گروه ریاضی کاربردی

تلفن خانه 35-33343630

237

خانم دکتر کامله نصیری

گروه ریاضی کاربردی

تلفن خانه 35-33343630

398

آقای دکتر علیرضا نجفی گروه ریاضی کاربردی تلفن خانه 35-33343630 393

آقای دکتر داود احمدی دستجردی

گروه ریاضی محض

تلفن خانه 35-33343630

248

آقای دکتر عباس سهله

گروه ریاضی محض

تلفن خانه 35-33343630

317

آقای دکتر نصیر تقی زاده

گروه ریاضی محض

تلفن خانه 35-33343630

246

خانم دکتر مژگان اکبری

گروه ریاضی محض

تلفن خانه 35-33343630

246

آقای دکتر فرهاد درستکار

گروه ریاضی محض

تلفن خانه 35-33343630

241

آقای دکتر منصور هاشمی

گروه ریاضی محض

تلفن خانه 35-33343630

315

آقای دکتر اسماعیل عزیزپور

گروه ریاضی محض

تلفن خانه 35-33343630

239

خانم دکتر مرضیه شمس یوسفی

گروه ریاضی محض

تلفن خانه 35-33343630

397

آقای دکتر احمد عباسی

گروه ریاضی محض

تلفن خانه 35-33343630

249

خانم دکتر ساناز لامعی

گروه ریاضی محض

تلفن خانه 35-33343630

--

آقای دکتر محمد اکبری توتکابنی

گروه ریاضی محض

تلفن خانه 35-33343630

394

آقای دکتر پیام بحیرایی

گروه ریاضی محض

تلفن خانه 35-33343630

388

 

 

کارکنان اداری و آموزش دانشکده

سرکار خانم فاطمه اسدی دلیوندان

مدیر آموزش

33367304

211

 

 

33367304

343

آقای محمد محمد نژاد

کارشناس آموزش

33367304

344

سرکار خانم سارا بابایی

کارشناس آموزش

33367304

342

آقای علی نوربخش پسیخانی

کارشناس پژوهشی

33367309

 

آقای علیرضا صیادپور گشتی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

33367310

240

سرکار خانم سمیه احتشامی

حسابداری دانشکده

33324649

209

 

کتابخانه دانشکده

تلفن خانه 35-33343630

327

 

انباردانشکده

تلفن خانه 35-33343630

322

انتشارات دانشکده   تلفن خانه 35-33343630 221