دفاع کارشناسی ارشد

پایان نامه

 
 
 
 

 

دفاعیه ها

دفاع از رساله دکتری

 

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: سید ارسلان سجادی

استاد راهنما: دکتر هاشم صابری نجفی

استاد راهنما: دکتر حسین امینی خواه

 

داوران: دکتر اسماعیل بابلیان (دانشگاه خوارزمی)

         دکترداود خجسته

         دکتر محمدرضا یاقوتی

مکان: دانشکده علوم ریاضی- تالار شهید کریمی

زمان: دوشنبه 1402/6/6 ساعت 10 صبح

 

***********************************

 

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: حامد ابراهیمی

استاد راهنما: دکتر جعفر بی آزار

داوران: دکتر مهرداد لکستانی (دانشگاه تبریز )

         دکترحسین امینی خواه

         دکتر زینب آیاتی

مکان: دانشکده علوم ریاضی- تالار شهید کریمی

زمان: یکشنبه 1402/6/5 ساعت 10 صبح

 

***********************************

 

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: سعید انصاری

استاد راهنما: دکتر مازیار صلاحی

داوران: دکتر سعید کتابچی

         دکتر کیوان امینی (دانشگاه رازی کرمانشاه )

         دکتر سامان بابایی کفاکی (دانشگاه سمنان)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- مرکز رایانه دکتر مریم میرزاخانی

زمان: چهارشنبه 1401/11/26 ساعت 15 عصر

برگزارشد

***********************************

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: نرگس ترابی گلسفید

استاد راهنما: دکتر مازیار صلاحی

داوران: دکتر مهری باقریان

         دکتر علیرضا غفاری حدیقه (دانشگاه شهید مدنی آذربایجان )

         دکتر علیرضا امیر تیموری (دانشگاه آزاد اسلامی رشت)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- مرکز رایانه دکتر مریم میرزاخانی

زمان: دوشنبه 1401/11/24 ساعت 10 صبح

برگزارشد

***********************************

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: مهران تقی پور پاسکیابی

استاد راهنما: دکتر حسین امینی خواه

داوران: دکتر محمدرضا یاقوتی

         دکتر جلیل رشیدی نیا (دانشگاه علم و صنعت )

         دکتر علی توکلی  (دانشگاه مازندران)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- مرکز رایانه دکتر مریم میرزاخانی

زمان: چهارشنبه 1401/11/19 ساعت 11 صبح

برگزارشد

***********************************

 

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: نرجس عبدی مفتی کلایی

استاد راهنما: دکتر حسین امینی خواه

استاد مشاور: دکتر امیر حسین رفاهی شیجانی

داوران: دکتر داود خجسته سالکویه

         دکتر جلیل رشیدی نیا (دانشگاه علم و صنعت )

         دکتر علی توکلی  (دانشگاه مازندران)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- مرکز رایانه دکتر مریم میرزاخانی

زمان: چهارشنبه 1401/11/19 ساعت 08.30 صبح

برگزارشد

***********************************

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: کامران جلیلیان

استاد راهنما: دکتر کامله نصیری - دکتر محمد کیانپور

داوران: دکتر مهری باقریان

         دکتر رضا زارعی

         دکتر اکبر هاشمی برزآبادی (دانشگاه علم و فناوری مازندران)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- ساختمان کوشیار- کلاس شماره 8

زمان: سه شنبه 1401/11/18 ساعت 14.30 عصر

برگزارشد

***********************************

 

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: حمید میرچی

استاد راهنما: دکتر داود خجسته سالکویه

داوران: دکتر حسین امینی خواه

         دکتر فاطمه پنجه علی بیک (دانشگاه ولی عصر رفسنجان)

         دکتر سعید کریمی جعفر بیگلو (دانشگاه خلیج فارس)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- سالن شهید کریمی

زمان: شنبه 1401/10/17 ساعت 11.30 صبح

برگزارشد

 

***********************************

گروه ریاضی محض

ارائه دهنده: منوچهر شهامت

استاد راهنما: دکتر داود احمدی دستجردی

داوران: دکتر اسماعیل عزیزپور

         دکتر ساناز لامعی جوان

         دکتر هلن قانع (دانشگاه فردوسی مشهد)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- سایت کامپیوتر

زمان: سه شنبه 98/09/26 ساعت 9 صبح

برگزارشد

***********************************

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: سعید علیرضانژاد گوهردانی

استاد راهنما: دکتر مهری باقریان

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا وزیری

داوران: دکتر سعید کتابچی

         دکتر مازیار صلاحی

         دکتر مهدی قیاسوند (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- سالن شهید کریمی

زمان: چهارشنبه 98/04/05 ساعت 9 صبح

برگزارشد

***********************************

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: زینب حسن زاده

استاد راهنما: دکتر بهروز فتحی

استاد مشاور: --

داوران: دکتر فرشید مهردوست

         دکتر داود خجسته

         دکتر بهرام صادق پور گیلده (دانشگاه فردوسی مشهد)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- سالن شهید کریمی

زمان: شنبه 18 /98/03 ساعت 10 صبح

برگزارشد

***********************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: محمدعلی اسدی

استاد راهنما: دکتر جعفر بی آزار

استاد مشاور: دکتر زینب آیاتی

داوران: دکتر هاشم صابری نجفی

         دکتر حسین امینی خواه

         دکتر مرتضی گچ پزان (دانشگاه فردوسی مشهد)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- کلاس شماره ۱۳

زمان: شنبه ۹۷/۰۶/۲۴ساعت ۸:۳۰ صبح

 برگزارشد

***********************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی محض

ارائه دهنده: محمدحسن ظریفی

استاد راهنما: دکتر اسماعیل عزیزپور

استاد مشاور: —

داوران: دکتر داود احمدی دستجردی

         دکتر ساناز لامعی جوان

         دکتر مرتضی میرمحمدرضایی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- سالن شهید کریمی

زمان: سه شنبه ۹۷/۰۶/۱۳ساعت ۱۱ صبح

  برگزارشد

***********************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: مریم اعتمادی

استاد راهنما: دکتر مهری باقریان

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا وزیری

داوران: دکتر سعید کتابچی

         دکتر مازیار صلاحی

         دکتر علیرضا غفاری حدیقه(دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- سالن شهید کریمی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۶/۰۵ساعت ۹ صبح

  برگزارشد

***********************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: هامان دیلمی عضدی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا یاقوتی

استاد مشاور: دکتر مصطفی باخدای پاسکیابی

داوران: دکتر حسین امینی خواه

         دکتر محمد کیانپور

         دکتر مصطفی شمسی(دانشگاه صنعتی امیر کبیر)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- سالن شهید کریمی

زمان: دوشنبه ۹۷/۰۵/۱۵ساعت ۱۴:۳۰ عصر             

 برگزارشد

***********************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی محض

ارائه دهنده: علی رامین

استاد راهنما: دکتر احمد عباسی

استاد مشاور: –

داوران: دکتر شهاب الدین ابراهیمی آتانی

         دکتر فرهاد درستکار

         دکتر کاظم خشیارمنش(دانشگاه فردوسی مشهد)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- کلاس شماره ۱۳

زمان: چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶ساعت ۱۵ عصر             

  برگزارشد

***********************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: محمد رزاقی سیاهرودی

استاد راهنما: دکتر سعید کتابچی

استاد مشاور: دکتر حسین موسایی

داوران: دکتر فرشید مهردوست

         دکتر مازیار صلاحی

         دکتر حمیدرضا نویدی(دانشگاه شاهد تهران)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- سالن شهید کریمی

زمان: چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶ساعت ۹:۳۰ صبح

 برگزارشد

***********************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی محض

ارائه دهنده: حیوا حسینی

استاد راهنما: دکتر نصیر تقی زاده

استاد مشاور: —

داوران: دکتر مژگان اکبری

         دکتر حسین امینی خواه

         دکتر احمد ماموریان(دانشگاه تهران)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- سالن امتحانات

زمان: چهارشنبه ۹۶/۶/۲۹ساعت ۱۰ صبح

   برگزارشد

***********************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: محمدباقر مهر لطیفان

استاد راهنما: دکتر جعفر بی آزار

استاد مشاور: دکتر اسدا… آسرایی

داوران: دکتر داود خجسته سالکویه

         دکتر حسین امینی خواه

         دکتر اسماعیل بابلیان(دانشگاه خوارزمی)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- کلاس شماره۲

زمان: دوشنبه ۹۶/۶/۲۷ساعت ۱۰- ۱۴ عصر

  برگزارشد

***********************************

دفاع از رساله دکتری

گروه ریاضی محض

ارائه دهنده: مجید ثابت

استاد راهنما: دکتر اسماعیل انصاری

استاد مشاور: —

داوران: دکتر عباس سهله

         دکتر مرضیه شمس یوسفی

         دکتر اسدا… نیکنام (دانشگاه فردوسی مشهد)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- سالن امتحانات

زمان: یک شنبه ۹۶/۶/۲۶ساعت ۶ عصر

  برگزارشد

***********************************

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: رضا فیض آبادی

استاد راهنما: دکتر مهری باقریان

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا وزیری

دکتر مازیار صلاحی

داوران: دکتر سعید کتابچی

         دکتر محمد کیانپور

         دکتر مهدی قیاسوند (دانشگاه بوعلی سینا همدان)

مکان: دانشکده علوم ریاضی- تالار شهید کریمی

زمان: سه شنبه ۹۶/۶/۲۱ساعت ۸:۳۰ صبح

برگزارشد

***********************************

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: محمود محمدی روزبهانی

استاد راهنما: دکتر حسین امینی خواه

استاد مشاور: دکتر مهدیه طهماسبی

داوران: دکتر فرشید مهردوست

         دکتر محمدرضا یاقوتی

         دکتر عبدالساده نیسی (دانشگاه علامه طباطبایی)

مکان: دانشکده علوم ریاضی – ساختمان کوشیار- کلاس شماره ۹

زمان: چهارشنبه ۹۶/۶/۸ساعت ۹ صبح

 برگزارشد

***********************************

گروه ریاضی کاربردی

ارائه دهنده: محدثه کنف چیان

استاد راهنما: دکتر بهروز فتحی واجارگاه

استاد مشاور: ——

داوران: دکتر فرشید مهردوست

         دکتر سید ابوالقاسم میرروشندل

         دکتر سید محمد رضا علوی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

مکان: دانشکده علوم ریاضی – ساختمان کوشیار- کلاس شماره ۸

زمان: چهارشنبه ۹۶/۳/۱۰ ساعت ۸ صبح

برگزارشد