بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت دانشکده

مدیریت دانشکده


مدیریت دانشکده

 218       رئیس دانشکده:دکتر حسین صمیمی مرتبه علمی : استادیار رشته تخصصی : نظریه احتمال تلفن : 33362202-013 پست الکترونیک : samimi@guilan.ac.ir
    معاون آموزشی دانشکده: دکتر محمد اکبری توتکابنی مرتبه علمی : دانشیار رشته تخصصی : ریاضی محض تلفن : 33362204-013 پست الکترونیک : tootkaboni@guilan.ac.ir
      397     معاون پژوهش و فناوری دانشکده: دکتر منصور هاشمی براگوری مرتبه علمی : دانشیار رشته تخصصی :ریاضی محض تلفن : 33362204-013 پست الکترونیک :  M_hashemi@guilan.ac.ir  
    مدیر گروه آمار: دکتر رضا زارعی مرتبه علمی : استادیار رشته تخصصی : آمار تلفن : 33367486-013 پست الکترونیک : rezazarei.r@gmail.com
215   مدیر گروه ریاضی کاربردی: دکتر مازیار صلاحی مرتبه علمی : استاد رشته تخصصی : ریاضی کاربردی تلفن : 33362208-013 پست الکترونیک : salahim@guilan.ac.ir  
135    مدیر گروه ریاضی محض: دکتر فرهاد درستکار مرتبه علمی : استادیار رشته تخصصی : ریاضی محض تلفن : 33362202-013 پست الکترونیک : dorostkar@guilan.ac.ir
 453   مدیر گروه علوم کامپیوتر: دکتر حسین امینی خواه مرتبه علمی : دانشیار رشته تخصصی : ریاضی کاربردی تلفن : 33367295-013 پست الکترونیک : aminikhah@guilan.ac.ir, hossein.aminikhah@gmail.com
 اسدی مدیر آموزش دانشکده: خانم فاطمه اسدی دلیوندان کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی تلفن : 33362206-013 پست الکترونیک :