بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارکنان دانشکده

 

مسئول دفتر ریاست :                         آقای علی رضا صیادپور   – داخلی ۲۴۰

مدیر آموزش:                                    خانم فاطمه اسدی –  داخلی ۲۱۱

کارشناس آموزش( کارشناسی   ):                                   –  داخلی ۳۴۴

کارشناس آموزش( کارشناسی آمار):          خانم سارا بابایی –  داخلی ۳۴۵

کارشناس گروههای آموزشی:               خانم سارا بابایی –  داخلی ۳۴۵

کارشناس آموزش( تحصیلات تکمیلی): آقای حسین طیب صوفی –  داخلی ۳۴۳

کارشناس آموزش :                             آقای علی نوربخش –   داخلی ۳۴۲

کارشناس پژوهشی:                          آقای علی نوربخش –  داخلی ۳۴۲