بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت دانشکده

 

 

 

 

رئیس دانشکده:دکتر حسین صمیمی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تخصصی : نظریه احتمال

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۲-۰۱۳

پست الکترونیک : samimi@guilan.ac.ir

 

 

 

 

معاون آموزشی دانشکده:

دکتر محمد اکبری توتکابنی

مرتبه علمی : دانشیار

رشته تخصصی : ریاضی محض

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۴-۰۱۳

پست الکترونیک : tootkaboni@guilan.ac.ir

 

 

معاون پژوهش و فناوری دانشکده:

دکتر منصور هاشمی براگوری

مرتبه علمی : دانشیار

رشته تخصصی :ریاضی محض

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۴-۰۱۳

پست الکترونیک :  M_hashemi@guilan.ac.ir

 

   

 

مدیر گروه آمار:

دکتر رضا زارعی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تخصصی : آمار

تلفن : ۳۳۳۶۷۴۸۶-۰۱۳

پست الکترونیک : rezazarei.r@gmail.com

 

 

مدیر گروه ریاضی کاربردی:

دکتر حسین امینی خواه

مرتبه علمی : استاد

رشته تخصصی : ریاضی کاربردی

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۸-۰۱۳

پست الکترونیک : aminikhah@guilan.ac.ir

 

 

 

مدیر گروه ریاضی محض:

دکتر عباس سهله

مرتبه علمی : استادیار

رشته تخصصی : ریاضی محض

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۲-۰۱۳

پست الکترونیک : sahlehj@guilan.ac.ir

 

 

مدیر گروه علوم کامپیوتر:

دکتر علی جمالیان

مرتبه علمی : استادیار

رشته تخصصی : ریاضی کاربردی

تلفن : ۳۳۳۶۷۲۹۵-۰۱۳

پست الکترونیک : a.jamalian.math@gmail.com

 

مدیر آموزش دانشکده:

 

خانم فاطمه اسدی دلیوندان

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

تلفن : ۳۳۳۶۲۲۰۶-۰۱۳

پست الکترونیک :