بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم های مورد نیاز دانشجویان

متقاضیان طرح در کمیسیون موارد خاص

کلیه دانشجویانی که متقاضی طرح درخواست در کمیسیون موارد خاص دانشگاه هستند لازم است ابتدا به سامانه جامع امور دانشجویان(سجاد) به آدرس  http://portal.saorg.ir  مراجعه و مستندات خود را در سامانه بارگذاری نموده، کد پیگیری دریافت نمایند و سپس از طریق گردش کار سامانه آموزشی(سادا) درخواست خود را ارسال نمایند. کد پیگیری پرونده در سامانه سجاد باید در قسمت یادداشت درخواست اتوماسیونی دانشکده درج کردد.

متقاضیان طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه که دارای مستندات پزشکی هستند لازم است ابتدا کد پیگیری سجاد را دریافت، سپس فرم  کمیسیون موارد خاص را تکمیل نموده و بهمراه مستندات پزشکی به تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند.