بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر یک مطلب

کلیه دانشجویانی که متقاضی مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی هستند لازم است ابتدا به سامانه جامع امور دانشجویان(سجاد) به آدرس  http://portal.saorg.ir  مراجعه و مستندات خود را در سامانه بارگذاری نموده، کد پیگیری دریافت نمایند. سپس کد پیگیری  سامانه سجاد بهمراه فرم تکمیل شده  فرم کمیسیون موارد خاص  و مستندات پزشکی(نامه پزشک متخصص بهمراه مستندات آن) را به تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند.