بستن
FA EN AR RU FR

نمایشگر یک مطلب

کلیه دانشجویانی که متقاضی مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی هستند لازم است ابتدا به سامانه جامع امور دانشجویان(سجاد) به آدرس  http://portal.saorg.ir  مراجعه و مستندات خود را در سامانه بارگذاری نموده، کد پیگیری دریافت نمایند. سپس کد پیگیری  سامانه سجاد بهمراه فرم تکمیل شده  فرم کمیسیون موارد خاص  و مستندات پزشکی(نامه پزشک متخصص بهمراه مستندات آن) را به تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند.