بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم های مورد نیاز دانشجویان

راهنمای تمدید و افزایش سنوات تحصیلی

  •  برای دانشجویان 94 و ماقبل آن- ترم های 9 و 10  جزء سنوات مجاز تحصیلی می باشد و نیاز به اخذ مجوز نیست.
  • برای دانشجویان 95 و بعد آن- ترم 9 جزء سنوات مجاز تحصیلی می باشد و نیاز به اخذ مجوز نیست.
  • دانشجویان 95 و بعد آن برای تمدید سنوات ترم 10 باید همانند تمدید سنوات ترم 11 و بعد آن عمل کنند.
  • تمدید سنوات در ترم های 11 و بالاتر نیاز به اخذ مجوز از دانشگاه و پرداخت شهریه است. دانشجویی که تا پایان ترم 10  موفق به دفاع از رساله خود نگردد لازم است سه هفته قبل از شروع ترم جهت درخواست اخذ مجوز برای ادامه تحصیل، ابتدا به سامانه جامع امور دانشجویان(سجاد) به آدرس  http://portal.saorg.ir  مراجعه و مستندات خود را در سامانه بارگذاری نموده، کد پیگیری دریافت نماید. سپس  فرم تایید استاد راهنما  را تکمیل و فرم مربوطه را از طریق گردش کار سامانه آموزشی(سادا) بارگذاری و درخواست خود را ارسال نمایند. کد پیگیری پرونده در سامانه سجاد باید در قسمت یادداشت درخواست اتوماسیونی دانشکده درج کردد.
  • دانشجویانی که متقاضی اخذ مرخصی بدون احتساب در سنوات هستند باید  فرم های کمیسیون موارد خاص   را تکمیل و به آموزش دانشکده تحویل دهد. قابل ذکر است پس از اخذ مجوز از دانشگاه، دانشجو  باید  فرم انتخاب واحددانشجویان کمیسیون موارد خاص را تکمیل و به آموزش  دانشکده تحویل دهد.