بستن
FA EN AR RU FR

نمایشگر یک مطلب

دانشجو پس از دفاع و اصلاح پایان نامه طبق نظر داوران، ابتدا باید  برگ کنترل و تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد  را به تایید استاد راهنما  و داوران پایان نامه برساند و سپس به همراه دوعدد CD  حاوی فایل کامل و یکپارچه پایان نامه بصورت PDF و زیپرشین (یا word) جهت تایید به آموزش دانشکده مراجعه کند( در صورت درخواست استاد راهنما نسخه صحافی شده پایان نامه را تحویل نماید).

پس از تکمیل فرم ثبت و توصیف پایان نامه   (طبق الگوی فرستادن نسخه الکترونیکی پایان نامه ها به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ) تاییدیه های مربوطه را اخذ و به کارشناس پژوهشی دانشکده مراجعه نماید.

مرحله بعد: صدور درخواست چک لیست و تسویه حساب از طریق سیستم

مرحله بعد: مراجعه به سامانه دانشجویی و درخواست صدور مدرک( درخواست گواهی موقت)