بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم های مورد نیاز دانشجویان

راهنمای اخذ واحد پیشنهاده رساله

 دانشجو در اولین ترم پس از گذراندن امتحان جامع، باید واحد پیشنهاده رساله دکتری را اخذ نماید. برای برگزاری جلسه پیشنهاده رساله دکتری  دانشجو باید ابتدا باید فرم شماره 9 (تقاضای دفاع از پیشنهاد عنوان رساله) را به همراه  فرم درخواست تصویب موضوع رساله دکتری تکمیل و به گروه تحویل نماید.

پس از تایید موضوع  توسط  هیات داوران، فرم شماره 10 (نتیجه برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاده رساله) را به همراه آخرین نسخه فرم موضوع رساله به گروه تحویل دهد.  دانشجو موظف است اطلاعات تایید شده را در سامانه تحصیلات تکمیلی بارگذاری نماید.

در صورتی که دانشجو موفق به دفاع از پیشنهاده رساله نگردید تنها یک ترم فرصت دارد تا نسبت به اخذ پیشنهاده رساله اقدام نماید.

آخرین مهلت ثبت نمره، پایان همان ترم اخذ درس پیشنهاده رساله می باشد. بدیهی است در صورت عدم ثبت نمره درس امکان انتخاب واحد رساله نمی باشد.