بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم های مورد نیاز دانشجویان

راهنمای دانشجوی ترم اول

تا روز 17 دی ماه فرصت دارد تا برگ انتخاب استاد راهنما (   آمار ریاضی    ،    ریاضی کاربردی    ) را تکمیل و به گروه تحویل دهد.

دانشجویان ریاضی محض برای دریافت برگ انتخاب استاد راهنما به مدیر گروه مراجعه نمایند.