بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم های مورد نیاز دانشجویان

راهنمای دانشجوی ترم اول

تا  پایان ترم  اول فرصت دارد تا فرم تعیین استاد راهنما  را تکمیل و به گروه تحویل دهد. پس از تایید گروه دانشجو باید  از طریق سامانه تحصیلات تکمیلی  استاد راهنما را انتخاب کند.