بستن
FA EN AR RU FR

نمایشگر یک مطلب

تا  پایان ترم  اول فرصت دارد تا فرم تعیین استاد راهنما  را تکمیل و به گروه تحویل دهد. پس از تایید گروه دانشجو باید  از طریق سامانه تحصیلات تکمیلی  استاد راهنما را انتخاب کند.