بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

کارکنان دانشکده

کارکنان دانشکده


کارکنان دانشکده

مسئول دفتر ریاست :                         آقای علی رضا صیادپور   - داخلی 240 مدیر آموزش:                                    خانم فاطمه اسدی -  داخلی 211 کارشناس آموزش( کارشناسی):           آقای حسین ولیزاده -  داخلی 344 کارشناس آموزش( تحصیلات تکمیلی): آقای حسین طیب صوفی -  داخلی 343 کارشناس آموزش :                             آقای علی نوربخش -   داخلی 342 کارشناس پژوهشی:                          آقای علی نوربخش -  داخلی 342 کارشناس گروههای آموزشی:               خانم سارا بابایی -  داخلی 345