بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

تماس با دانشکده

تماس با دانشکده


تماس با دانشکده

ریاست دانشکده: 33362201 فکس دانشکده: 33333509 معاونت آموزش دانشکده: 33362204 معاونت پژوهش دانشکده: 33362204 گروه ریاضی محض: 33362202 گروه ریاضی کاربردی: 33362208 گروه آمار: 33367486 گروه علوم کامپیوتر: 33367295 اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده: 5-33343630 داخلی 211، 344، 343-  تلفن مستقیم   33362206 شماره مرکز تلفن دانشکده: 5-33343630 پیش شماره: 013

*********************************************************

آدرس: رشت- خیابان نامجو- دانشکده علوم ریاضی صندوق پستی 19141-41335 کد پستی 33697-41938