بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

برنامه کارگاههای هفته پژوهش در دانشکده علوم ریاضی

برنامه کارگاههای هفته پژوهش در دانشکده علوم ریاضی


برنامه کارگاههای هفته پژوهش در دانشکده علوم ریاضی

برنامه کارگاههای هفته پژوهش دانشکده علوم ریاضی به شرح زیر در سالن شهید کریمی برگزار می گردد. آیین نگارش در نوشتن پایان نامه- روز یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت 12-10 حمایت از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان -روز یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 12:30-11:30  آموزش word پیشرفته و xepersian - روز یکشنبه 2 دی 1397 ساعت 12-10