بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کارگاههای هفته پژوهش در دانشکده علوم ریاضی

برنامه کارگاههای هفته پژوهش در دانشکده علوم ریاضی


برنامه کارگاههای هفته پژوهش در دانشکده علوم ریاضی

برنامه کارگاههای هفته پژوهش دانشکده علوم ریاضی به شرح زیر در سالن شهید کریمی برگزار می گردد. آیین نگارش در نوشتن پایان نامه- روز یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت 12-10 حمایت از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان -روز یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 12:30-11:30  آموزش word پیشرفته و xepersian - روز یکشنبه 2 دی 1397 ساعت 12-10