بستن
FA EN AR RU FR CHI

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی


گروه های آموزشی

دانشکده علوم ریاضی شامل سه گروه آموزشی به ترتیب زیر می باشد: 1- ریاضیات کاربردی 2- ریاضیات محض 3- آمار 4- علوم کامپیوتر

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها