بستن
FA EN AR RU FR CHI

وبینار آشنایی با خدمات بنیاد ملی نخبگان

وبینار آشنایی با خدمات بنیاد ملی نخبگان


وبینار آشنایی با خدمات بنیاد ملی نخبگان

دانشجویانی که تمایل دارند با خدمات بنیاد ملی نخبگان آشنا شوند میتوانند در وبینار با همین موضوع  که درساعت 11:15 الی 12:45 روز یکشنبه 22 تیرماه 99 تشکیل میگردد شرکت نمایند.