بستن
FA EN AR RU FR CHI

دعوت به شرکت در جشنواره جوان خوارزمی

دعوت به شرکت در جشنواره جوان خوارزمی


دعوت به شرکت در جشنواره جوان خوارزمی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به منظور شناسایی و معرفی طرح های برتر عرصه علم و فناوری همه ساله رقابتی علمی با نام "جشنواره جوان خوارزمی" که از بنیان های اجرایی قوی، نظام مند و منسجم برخوردار است را برای جوانان پژوهشگر، فناور و نوآور برگزار می کند. برگزیدگان پس از انجام مراحل ارزیابی در مراسمی با حضور مقامات عالی کشور مورد تقدیر قرار می گیرند. بدین وسیله از کلیه دانشجویان، فناوران، اساتید و کار آفرینان جوان دعوت می شود برای شرکت در هجدهمین دوره این جشنواره به وبگاه زیر مراجعه نمایند.

پست الکترونیک پیوند

مهمترین خبرها