بستن
FA EN AR RU FR CHI

جدول حضور هفتگی کارکنان دانشکده علوم ریاضی

جدول حضور هفتگی کارکنان دانشکده علوم ریاضی


جدول حضور هفتگی کارکنان دانشکده علوم ریاضی

جدول حضور هفتگی کارکنان دانشکده علوم ریاضی
 

چهارشنبه 22/02/00

سه شنبه 21/02/00

دوشنبه 20/02/00

یکشنبه 19/02/00

شنبه 18/02/00

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

دورکاری

حضور

دورکاری

حضور

حضور

فاطمه اسدی دلیوندان

1

حضور

حضور

دورکاری

دورکاری

حضور

سارا بابایی

2

دورکاری

دورکاری

حضور

حضور

دورکاری

محمد علی محمد نژاد

3

حضور

دورکاری

دورکاری

حضور

حضور

علی نوربخش پسیخانی

4

حضور

دورکاری

حضور

دورکاری

حضور

علیرضا صیادپور گشتی

5