بستن
FA EN AR RU FR

اطلاعیه مهم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه مهم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی


اطلاعیه مهم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

با توجه به دستورالعمل جدید برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی،  قبل از دفاع باید تاییدیه ریزنمرات مقاطع قبلی دانشجو به دانشکده ارسال شده باشد. در غیر این صورت مجوز دفاع صادر نخواهد شد.