بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارتقا علمی آقای دکتر حسین امینی خواه به مرتبه استادی

ارتقا علمی آقای دکتر حسین امینی خواه به مرتبه استادی


ارتقا علمی آقای دکتر حسین امینی خواه به مرتبه استادی

در جلسه روز چهارشنبه 1399/03/07 هیأت ممیزه دانشگاه، پس ازبررسی وتبادل نظربین اعضای هیات ممیزه، با ارتقاء علمی آقای دکتر حسین امینی خواه به مرتبـه استادی موافقت شد. ضمن تبریک این موفقیت به این استاد بزرگوار، توفیق روزافزون ایشان در کسب مدارج علمی را از خداوند خواهانیم.