بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم های مورد نیاز دانشجویان

راهنمای برگزاری سمینار

حداقل ده روز  قبل از برگزاری سمینار دو نسخه آگهی تحویل دفتر دانشکده (جهت نصب در تابلو اعلانات) و نسخه الکترونیکی آن  در قالب ورد و پی دی اف برای مدیر گروه و مسئول سایت دانشکده به آدرس res.math.guilan@gmail.com ارسال گردد.