بستن
FA EN AR RU FR

نمایشگر یک مطلب

حداقل ده روز  قبل از برگزاری سمینار دو نسخه آگهی تحویل دفتر دانشکده (جهت نصب در تابلو اعلانات) و نسخه الکترونیکی آن  در قالب ورد و پی دی اف برای مدیر گروه و مسئول سایت دانشکده به آدرس res.math.guilan@gmail.com ارسال گردد.