بستن
FA EN AR RU FR

نمایشگر یک مطلب

دانشجو در اولین ترم پس از گذراندن پیشنهاده رساله باید واحد رساله دکتری را اخذ نماید.

در هر ترم دانشجو باید واحد رساله دکتری را اخذ نماید. عدم انتخاب واحد به منزله عدم مراجعه بوده  و در پرونده دانشجو درج می گردد. دو ترم عدم مراجعه منجر به صدور حکم اخراج می گردد.

دانشجو موظف است هر شش ماه، فرم گزارش کتبی پیشرفت کار دانشجو را تکمیل و  به گروه تحویل دهد.