بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم های مورد نیاز دانشجویان

راهنمای اخذ واحد آزمون جامع

دانشجو در دوره آموزشی با نظر استاد راهنما  به انتخاب دروس اقدام می کند.  پس از اخذ 16 واحد، دانشجو می تواند واحد آزمون جامع را اخذ نماید.

امتحان جامع تنها دو بار در سال برگزار می گردد که تاریخ برگزاری آن قبل از شروع سال تحصیلی توسط آموزش اعلام می گردد. عدم شرکت در امتحان جامع به منزله مردودی در امتحان جامع است و دانشجو تنها یک بار دیگر فرصت دارد تا در امتحان جامع شرکت کند. در صورتی که دانشجو دو بار در امتحان جامع مردود شود از ادامه تحصیل محروم می گردد.

فرم شماره 2 (فرم درخواست صدور مجوز برگزاری امتحان جامع) را تکمیل نماید.

پس از تایید گروه، دانشجو فرم های شماره 4 (اعلام مشروح نتیجه آزمون جامع (اول/دوم) به دانشکده) و شماره 5 (صورتجلسه ارزیابی جامع(اول/دوم)) را تکمیل و به دانشکده تحویل نماید.