بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرم های مورد نیاز دانشجویان

راهنمای اخذ مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی

دانشجویانی که متقاضی اخذ مرخصی بدون احتساب در سنوات هستند باید  فرم های کمیسیون موارد خاص   را تکمیل و به آموزش دانشکده تحویل دهد. قابل ذکر است پس از اخذ مجوز از دانشگاه، دانشجو  باید  فرم انتخاب واحددانشجویان کمیسیون موارد خاص را تکمیل و به آموزش  دانشکده تحویل دهد.