بستن
FA EN AR RU FR

نمایشگر یک مطلب

دانشجویانی که متقاضی اخذ مرخصی بدون احتساب در سنوات هستند باید  فرم های کمیسیون موارد خاص   را تکمیل و به آموزش دانشکده تحویل دهد. قابل ذکر است پس از اخذ مجوز از دانشگاه، دانشجو  باید  فرم انتخاب واحددانشجویان کمیسیون موارد خاص را تکمیل و به آموزش  دانشکده تحویل دهد.