بستن
FA EN

دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 5,124 نتیجه
از 257
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
جبر 10101328 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 111 استاد استاد هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
جبر 10101328 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 111 اسداله آسرایی هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
جبر 10101328 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 111 حسین سهله هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
جبر 10101328 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 111 حبیب اله انصاری طرقی هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
جبر 10101328 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 111 اسماعیل انصاری پیری هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
هوش مصنوعی 10101425 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 111 حسین سهله دوشنبه (12:30 - 14:00) | دوشنبه (12:30 - 14:00) | هفته فرد شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
هوش مصنوعی 10101425 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 111 اسماعیل انصاری پیری دوشنبه (12:30 - 14:00) | دوشنبه (12:30 - 14:00) | هفته فرد شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
هوش مصنوعی 10101425 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 111 استاد استاد دوشنبه (12:30 - 14:00) | دوشنبه (12:30 - 14:00) | هفته فرد شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
هوش مصنوعی 10101425 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 111 اسداله آسرایی دوشنبه (12:30 - 14:00) | دوشنبه (12:30 - 14:00) | هفته فرد شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
هوش مصنوعی 10101425 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 111 حبیب اله انصاری طرقی دوشنبه (12:30 - 14:00) | دوشنبه (12:30 - 14:00) | هفته فرد شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 136 استاد استاد نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 129 استاد استاد نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 130 استاد استاد نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 103 استاد استاد نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 120 استاد استاد نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 125 استاد استاد نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 122 استاد استاد نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 106 استاد استاد نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 139 استاد استاد نامشخص نامشخص
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 126 استاد استاد نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 5,124 نتیجه
از 257