بستن
FA EN AR RU FR

دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 6,301 نتیجه
از 316
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
بهینه سازی پیشرفته 11106056 4 دکترای تخصصی علوم ریاضی 1 حسین سهله شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30)
بهینه سازی پیشرفته 11106056 4 دکترای تخصصی علوم ریاضی 1 استاد استاد شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30)
بهینه سازی پیشرفته 11106056 4 دکترای تخصصی علوم ریاضی 1 اسداله آسرایی شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30)
بهینه سازی پیشرفته 11106056 4 دکترای تخصصی علوم ریاضی 1 حبیب اله انصاری طرقی شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30)
بهینه سازی پیشرفته 11106056 4 دکترای تخصصی علوم ریاضی 1 اسماعیل انصاری پیری شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30)
بهینه سازی پیشرفته 11106056 4 دکترای تخصصی علوم ریاضی 1 هاشم صابری نجفی شنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30)
جبر 10101328 3 کارشناسی علوم ریاضی 111 حسین سهله هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
جبر 10101328 3 کارشناسی علوم ریاضی 111 حبیب اله انصاری طرقی هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
جبر 10101328 3 کارشناسی علوم ریاضی 111 هاشم صابری نجفی هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
جبر 10101328 3 کارشناسی علوم ریاضی 111 اسداله آسرایی هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
جبر 10101328 3 کارشناسی علوم ریاضی 111 استاد استاد هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
جبر 10101328 3 کارشناسی علوم ریاضی 111 اسماعیل انصاری پیری هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
هوش مصنوعی 10101425 3 کارشناسی علوم ریاضی 111 حسین سهله دوشنبه (12:30 - 14:00) | دوشنبه (12:30 - 14:00) | هفته فرد شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
هوش مصنوعی 10101425 3 کارشناسی علوم ریاضی 111 حبیب اله انصاری طرقی دوشنبه (12:30 - 14:00) | دوشنبه (12:30 - 14:00) | هفته فرد شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
هوش مصنوعی 10101425 3 کارشناسی علوم ریاضی 111 اسماعیل انصاری پیری دوشنبه (12:30 - 14:00) | دوشنبه (12:30 - 14:00) | هفته فرد شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
هوش مصنوعی 10101425 3 کارشناسی علوم ریاضی 111 هاشم صابری نجفی دوشنبه (12:30 - 14:00) | دوشنبه (12:30 - 14:00) | هفته فرد شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
هوش مصنوعی 10101425 3 کارشناسی علوم ریاضی 111 استاد استاد دوشنبه (12:30 - 14:00) | دوشنبه (12:30 - 14:00) | هفته فرد شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
هوش مصنوعی 10101425 3 کارشناسی علوم ریاضی 111 اسداله آسرایی دوشنبه (12:30 - 14:00) | دوشنبه (12:30 - 14:00) | هفته فرد شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30)
بهینه سازی ترکیبیاتی 10101418 3 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم ریاضی 1 اسماعیل انصاری پیری هفته فرد یکشنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد یکشنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30)
بهینه سازی ترکیبیاتی 10101418 3 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم ریاضی 1 اسداله آسرایی هفته فرد یکشنبه (10:00 - 12:00) | هفته فرد یکشنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 6,301 نتیجه
از 316